Strona główna / Tachograf / Które czynności wlicza się do ...  
Tachograf

Które czynności wlicza się do czasu pracy kierowców?

[2006-10-18]

Czas pracy kierowcy nie pokrywa się z samym czasem pro­wadzenia pojazdu, a w każdym razie taka sytuacja zdarza się tylko wyjątkowo. Co wliczamy zatem do czasu pracy kierowcy, oprócz prowadzenia pojazdu?

Do czasu pracy kierowcy, oprócz prowadzenia pojazdu, wli­cza się także wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu, takie jak:

- załadunek i rozładunek oraz nadzór nad załadunkiem i rozła­dunkiem;

- nadzór i pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

- czynności spedycyjne;

- codzienna obsługa pojazdów i przyczep;

- niezbędne czynności administracyjne;

- inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służ­bowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

- utrzymanie pojazdu w czystości.

Ale to nie koniec. Do czasu pracy kierowcy wlicza się także:

- czas 15-minutowej przerwy – jeżeli dobowy wymiar czasu pracy Twego kierowcy wynosi sześć godzin i więcej;

- czas dyżuru wykonywanego poza normalnymi godzinami czasu pracy – jeżeli kierowca podczas dyżuru wykonywał pracę;

- przerwy w pracy wynikające z przepisów szczególnych lub np. z układu zbiorowego pracy;

- czas pozostawania przez kierowcę na stanowisku pracy poza przyjętym rozkładem czasu pracy, gdy kierowca jest w gotowości do wykonywania pracy (w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidy­wany czas nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu);

- okresy pozostawania do dyspozycji (dawniej „przestoje”) w wymiarze ośmiu godzin, ale tylko w przypadku kierowców pracujących w zadaniowym systemie pracy.

Uwaga!

Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy kierowca ten nie wypracował dobowego wymiaru czasu pracy – w prze­ciwnym wypadku okresy te zalicza się do czasu dyżuru.


Do czasu pozostawania do dyspozycji zalicza się w systemie zadaniowym czasu pracy także czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, czas oczekiwania na przejściach granicz­nych oraz w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym. W przypadku kierowców pracujących w którymś z pozosta­łych systemów taki okres wlicza się do czasu dyżuru.

Pamiętaj!

Czas pozostawania do dyspozycji to okresy inne niż przerwy i czas odpoczynku. W czasie „pozostawania do dyspozycji” kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy, ale pozostaje w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadze­nia pojazdu, albo wykonywania innej pracy.

Czego nie obejmuje czas pracy?

Czas pracy kierowcy nie obejmuje:

- dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonuje pracy;

- dyżuru, poza rozkładem czasu pracy, podczas którego kierowca wprawdzie nie wykonuje pracy i nie jest obowią­zany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy, ale jest w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadze­nia pojazdu, albo wykonywania innej pracy (np. dyżurem jest czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi trans­portowanemu promem lub pociągiem, czas oczekiwania na przejściach granicznych oraz w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym. Chyba że kierowca pracuje w systemie zadaniowym – wtedy jest to dla niego czas pozostawania do dyspozycji);

- nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

- dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

- przerwy w pracy stosowanej w systemie przerywanego czasu pracy.

Jeżeli pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem jest czasem dyżuru. Aby właściwie obliczyć czas pracy, musisz zatem właści­wie rozpoznać również czas dyżuru.

A zatem:

czas pracy kierowcy

=

czas prowadzenia pojazdu
+

czas innych czynności związanych z wykonaniem przewozu
+

czas 15-minutowej przerwy
+

czas dyżuru poza godzinami pracy, jeżeli wówczas kierowca wykonywał pracę
+

okresy pozostawania do dyspozycji pracodawcy wliczane do czasu pracy
+

przerwy wynikające z przepisów szczególnych

czas dyżuru

nieusprawiedliwione postoje w czasie jazdy

dobowy nieprzerwany odpoczynek.Partnerzy
[BANN=13]
[BANN=25]
[BANN=26]

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

ITD

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.